Gospel Song Matt Redman

Writer(s): Matt Redman, Nick Herbert, Sam Bailey, Isaac Borquaye, Chris Tomlin

Theme(s): Adoration & Praise

Tempo: Medium

BPM: 114

Original Key(s): A

CCLI #: 7091539

Scripture Reference(s): John 3:16, Romans 5

TRANSPOSE
Intro
| D \ E \ | A/C# \ D \ |
|2x|
Verse 1
I’ll
D
always
E
sing this
A/C#
gospel
D
song
No higher
E
hope, no
A/C#
greater
D
love
A King who
E
came, a
A/C#
life laid
D
down
For the
E
world
A/C#
D
I’ll
D
always
E
sing this
A/C#
hymn of
D
grace
Heaven
E
sent
A/C#
here to
D
save
A King who
E
came
A
A/C#
life laid
D
down for the world
E
A/C#
D
Chorus
A
D
rugged
E
cross
An
A/C#
empty
D
grave
For God so
E
loved the world
A/C#
that He
D
gave
To us His
E
one and on
A/C#
ly
D
Son
I’ll always
E
sing this gos
A/C#
pel
D
song
D
E
Sing on
A/C#
D
Sing on
Verse 2
The
D
story
E
line has
A/C#
always
D
been
How broken
E
lives can
A/C#
rise a
D
gain
What I could not
E
do
You have
A/C#
done for
D
me
And the world
E
A/C#
D
All the world
E
A/C#
D
REPEAT CHORUS